Meer dan 1 miljoen bezoekers
per jaar

Goed voorbereid, bij vertrek en aankomst!

Toon alle vliegvelden

Onder andere informatie over:

Verbergen Zoek vliegveld

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.vliegveldinfo.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Alleen de natuurlijke personen hebben recht op toegang tot de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website:

  • geautomatiseerd te bezoeken;
  • te hacken en botnetwerken te gebruiken;
  • inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie, teksten, foto’s en advertenties op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Vliegveldinfo.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Vliegveldinfo.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Vliegveldinfo.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Vliegveldinfo.nl is niet verantwoordelijk voor door verwezen websites en bestanden gekoppeld aan externe links.

Auteursrechten

Vliegveldinfo.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijke toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Alleen in het bezit zijnde van schriftelijke toestemming kunt u content of delen daarvan gebruiken.

Privacy & cookies

De gegevens en informatie die aan Vliegveldinfo.nl zijn verstrekt, zal Vliegveldinfo.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Vliegveldinfo.nl mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Vliegveldinfo.nl niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Vliegveldinfo.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Vliegveldinfo.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Vliegveldinfo.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Vliegveldinfo.nl behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Vliegveldinfo.nl zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels trackingcookies.

De informatie die Vliegveldinfo.nl verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Vliegveldinfo.nl heeft op Google Analytics de demografische en interesse rapporten ingeschakeld. Vliegveldinfo.nl gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

  • het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
  • het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;
  • het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Vragen?

Voor vragen over de disclaimer of ons privacy beleid kunt u zich richten tot [email protected]

© 2010 – 2019 Vliegveldinfo.nl